Йота

Клиент: Йота ООД   Предмет: Бизнес план за развитие Инвестицонен план за внедряване на енергийно ефективни мерки

Мони МГ

Клиент: Мони МГ ООД   Предмет: Стратегически план за развитие Инвестиционен план за внедряване на енергийно ефективни мерки

Startup Europe Week 2018

За трета поредна година София се включва в общоевропейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Startup Europe Week Sofia прави обзор на предприемаческата екосистема в София, като събира ежегодно представители от държавни институции, представители на инвеститорски и обучителни програми за предприемачи в различни етапи на развитие, успешни стартъпи, които споделят историите за своя път…

Придобиване на ключова компетентност на наетите лица

През месец декември 2017 година приключи обучението на наетите лица по английски език. Лицата придобиха сертификат за преминал успешно курс на обучение. Владеенето на чужди езици според експертите от HR агенциите е едно от най-търсените качества за наемане на служители във все по-глобаризиращата се световна икономика. В тази връзка придобиването на ключова компетентност за общуване…

Новоназначен Мениджър проекти

В началото на месец  Декември 2017 година, на освободената позиция Мениджър проекти, бе назначено ново продължително безработно и неактивно лице. Лицето премина вътрешно фирмено обучение и се включи активно в работата на компанията. Трудовите навици, знанията и уменията на новонаетото лице ще бъдат развивани, което да доведе до удовлетвореност и желание за по-нататъшно кариерно и…

Успешно стартиране на нова работа

След период на продължителна безработица (над 2 години) назначеният в СмартА Груп, Мениджър проекти, придоби увереност в увеличаване шансовете си на пазара на труда чрез придобиване на ключова компетентност по английски език и придобиване на знания и умения с вътрешно фирмено обучение във високотехнологична среда. В края на месец Септември 2017 година, след успешно приключване…

Предприемачество възможност за младите

Форумът „Предприемачество възможност за младите“ се организира от Фондация за развитие на предприемачеството и ще се проведе на 24 Октомври 2017 годинa от 10:00 часа. Събитието се фокусира върху добри практики и постигнати резултати в областта на насърчаване на предприемачеството и подобряване перспективите на заетост в регионите. СмартА Груп  ще участвува в събитието за да представи…

Внедряване на програмни продукти и приложен софтуер

През месец юли 2017 година приключихме с дейностите по закупуване и инсталация на софтуерни продукти. С внедряването на програмни продукти и приложен софтуер за финансови анализи и управление на проекти се изграждат работни места с по-висока производителност, създаващи по-висока добавена стойност. Това от една страна е предпоставка за повишаване устойчивия растеж на СмартА Груп и…

Старт на обучението на новонаетите лица

През месец юни 2017 година стартира обучението по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици – английски език” на новонаетите лица. Формата на обучение е дистанционна, за да се даде възможност за максимална гъвкавост и адаптивност на времето на работещите. За да се гарантира качество на обучението, лицата са разпределени в две групи за обучение, като…