Енергийната ефективност често се определя като постигане на същите услуги с по-малко енергия. Опитът показва, че дори ниските и без разходи мерки обикновено могат да намалят енергийните разходи с най-малко 10% и да доведат до бърза възвращаемост. Освен това намаляването на разходите за енергия с 20% представлява същата доходна полза като увеличението на продажбите в много предприятия с 5%.

Ние помагаме на компаниите  за идентифициране на мерки, при които спестяването на енергия и разходи може лесно да се направи с по-малко инвестиции.

Изготвяме финансов план за внедряване на енергийно ефективни мерки в резултат на енергийно обследване на компанията.

Съдействаме за внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на Стандарт БДС EN ISO 50001, която води до подобряване енергийния баланс на компанията, увеличаване ефективността и получаване на конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия.

В съответствие с нарастващите нужди на бизнеса и променящата се нормативна и икономическа среда, предлагаме ефективни и достъпни решения в областта на опазването на околната среда и водите чрез спазване на принципите и поведението за устойчиво развитие на бизнеса, съобразени със специфичните изисквания на всеки отделен клиент.

  • Подготовка на документи за инвестиционни предложения
  • Оценки за въздействието върху околната среда
  • Екологични оценки
  • Комлексни разрешителни
  • Управление на отпадъците
  • Анализ и оценка на риска на критичната инфраструктура в предприятията