Новоназначен Мениджър проекти

В началото на месец  Декември 2017 година, на освободената позиция Мениджър проекти, бе назначено ново продължително безработно и неактивно лице. Лицето премина вътрешно фирмено обучение и се включи активно в работата на компанията. Трудовите навици, знанията и уменията на новонаетото лице ще бъдат развивани, което да доведе до удовлетвореност и желание за по-нататъшно кариерно и…