През месец декември 2017 година приключи обучението на наетите лица по английски език.

Лицата придобиха сертификат за преминал успешно курс на обучение.

Владеенето на чужди езици според експертите от HR агенциите е едно от най-търсените качества за наемане на служители във все по-глобаризиращата се световна икономика.

В тази връзка придобиването на ключова компетентност за общуване на английски език допринеся за повишаване конкурентоспособността на новонаетите лица на пазара на труда и тяхната адаптивност към динамично променящите се фактори, оказващи влияние на търсенето и предлагането на работна сила.

Придобиването и повишаването на ключова компетентност за общуване на английски език допринесе за удължаване на активната и пълноценна трудова дейност на новонаетите лица и ще спомогне за успешната им реализация в СмартА Груп и възможност за дългосрочната им ангажираност в компанията и след приключване на дейностите по проекта.

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд