Визия и мисия

СмартА Груп подпомага устойчивия растеж на вашата организация чрез прилагане на новаторски идеи и ефективни решения

Ние сме фирма за бизнес консултантски услуги, която обслужва широка гама от частни, неправителствени и обществени институции. Ние помагаме на нашите клиенти да направят значителни и трайни подобрения в работата си и да реализират най-важните си цели.

Обзор

СмартА Груп ЕООД е създадена през 2013 година с основна дейност предостаявне на консултантски услуги, свързани с идентифициране и разрешаване на бизнес проблеми, изготвяне на  стратегии, оценка,  подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти.

Фирмата подпомага растежа, конкурентоспособността и укрепване на пазарните позиции на малките и средни предприятия чрез предоставяне на достъпни и висококачествени бизнес консултантски услуги с добавена стойност и новаторски подход.

Бизнес решения

СмартА Груп предлага фокусирани бизнес решения, които спомагат за успеха на нейните клиенти. СмартА Груп разполага с богата мрежа от експерти и партньори, които предоставят своя експертен съвет по редица въпроси, свързани с:

Анализи и оценки

  • Изготвяне на финансов, маркетинг, бизнес анализ на проекти и организации.
  • Оценяване стойността на бизнеса, сключване на договори за покупка/продажба на дялове на компании

Стратегии и бизнес планиране

  • Разработване на стратегии, бизнес планове и оптимални решения за финансиране на проекти и организации за подобряване ефективността и ефикасността им

Иновации

  • Идентифициране на възможности за интелигентен растеж и подобряване на ефективността на организациите чрез иновации в продуктите, услугите, процесите и методите

Енергийна ефективност и околна среда

  • Разработване на проекти и системи за намаляване енергоемкостта на дружествата и намаляване негативните въздействия върху компонентите на околната среда.

Идентифициране на финансови ресурси

  • Избор на най-добрите възможности за финансиране на инвестиционните намерения и оперативната дейност на компанията

Партньорски екип

Жулиета Хубенова

УПРАВИТЕЛ

Тя има над 20-годишен практически опит във финансиране, управление, анализ и оценка  на компании, проекти и програми придобит като: член на инвестиционния борд на “Джереми-България” – фонд на фондовете с ресурс от 350 млн. евро, който осигурява капиталово и дългово финансиране на стартъпи, малки и средни предприятия; Директор за България на Програма БАС към ЕБВР, която подпомага растежа и повишаването на конкурентноспособността на МСП чрез ко-финансиране на бизнес консултатски услуги; Изпълнителен директор на КЕЪРСБЕК-България, рисков фонд за насърчаване на предприемачеството чрез дялово участие в малки и средни предприятия; Старши кредитен инспектор в Opportunity International – България, част от международна мрежа за подпомагане на микро предприятия чрез малки инвестиционни заеми за производство, услуги и селско стопанство.

Жулиета Хубенова e ръководила и участвала в множество проекти на USAID, EBRD, PHARE, както и гост-лектор на редица международни конференции и семинари в страната и чужбина.

Участвувала е в оценителни комисии на различни програми и конкурси като състезанието за предприемачи Rinker’s Challenge , VEGA за Оценка на проекти на МСП субсидирани от USAID, Млад предприемач на БАИФ и др.

Анелия Димитрова

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Тя има богат опит в областта на кредитирането на малки и средни компании придобит в работата й в Българо-Американската Кредитна Банка и Българо-Американския Инвестиционен фонд.

Като Мениджър инвестиции, г-жа Димитрова отговаря за Пълния цикъл на кредитиране, вкл. идентифициране и привличане на клиенти; изготвяне на оферти, договаряне на условия; анализ на пазара и кредитоспособността на фирмите; изготвяне и защита на кредитни предложения до  кредитен и управителен съвет;  изготване на кредитна документация; отпускане на средства и следене на целевото им използване; мониторинг на финансовото състояние на клиентите и нуждите им през целия период на кредита; координация с всички отдели и офиси на Банката и Фонда за осигуряване на цялостно обслужване на клиентите; при необходимост – предоговаряне и преструктуриране на кредити, събиране на проблемни вземания.

Г-жа Димитрова има магистърска степен по Бизнес управление и Финанси от СУ Кл. Охридски и Erasmus University, Rotterdam.

Десислава Чалъмова

МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Десислава Чалъмова е мениджър „Бизнес развитие“ в Индустриален клъстер „Средногорие“. Тя има голям опит в оценяването и консултирането на семейни фирми в МСП, подпомагайки тяхното стартиране, развитие и конкурентоспособност с програмата „Начала“ на Българо-американски инвестиционен фонд. По-късно е програмен директор в Integra Association за развитие на микропредприятия за жени в риск в партньорство с Shell Foundation London и City Bank Foundation. Десислава работи като ръководител на дирекция „Превенция“ в Софийска регионална инспекция по околна среда и води към Министерството на околната среда и водите, водеща подготовка на доклади по ОВОС, екологични оценки на публични и частни проекти. Тя се премества в частния бизнес, където опитът й в консултирането и проектите обхваща дейностите по развитие на бизнеса и управлението на околната среда, като работи с компании като Aurubis, Dundee Precious Metals Chelopech, Елаците – Мед, Технополис, Практикер и др.

Г-жа Чалъмова има магистърска степен по машиностроене от Софийския технологичен университет и магистърска степен по управление на околната среда от Химикотехнологичен и металургичен университет, както и следдипломна изпълнителна работа в Минно-геоложкия университет.