В началото на месец  Декември 2017 година, на освободената позиция Мениджър проекти, бе назначено ново продължително безработно и неактивно лице.

Лицето премина вътрешно фирмено обучение и се включи активно в работата на компанията.

Трудовите навици, знанията и уменията на новонаетото лице ще бъдат развивани, което да доведе до удовлетвореност и желание за по-нататъшно кариерно и личностно израстване.

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд