Успешно приключване на проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“

На 1 Април 2018 година успешно приключи проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С успешното изпълнение на дейностите по проекта СмартА Груп ЕООД  постигна поставените цели за осигуряване предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.…

Придобиване на ключова компетентност на наетите лица

През месец декември 2017 година приключи обучението на наетите лица по английски език. Лицата придобиха сертификат за преминал успешно курс на обучение. Владеенето на чужди езици според експертите от HR агенциите е едно от най-търсените качества за наемане на служители във все по-глобаризиращата се световна икономика. В тази връзка придобиването на ключова компетентност за общуване…

Новоназначен Мениджър проекти

В началото на месец  Декември 2017 година, на освободената позиция Мениджър проекти, бе назначено ново продължително безработно и неактивно лице. Лицето премина вътрешно фирмено обучение и се включи активно в работата на компанията. Трудовите навици, знанията и уменията на новонаетото лице ще бъдат развивани, което да доведе до удовлетвореност и желание за по-нататъшно кариерно и…

Успешно стартиране на нова работа

След период на продължителна безработица (над 2 години) назначеният в СмартА Груп, Мениджър проекти, придоби увереност в увеличаване шансовете си на пазара на труда чрез придобиване на ключова компетентност по английски език и придобиване на знания и умения с вътрешно фирмено обучение във високотехнологична среда. В края на месец Септември 2017 година, след успешно приключване…

Внедряване на програмни продукти и приложен софтуер

През месец юли 2017 година приключихме с дейностите по закупуване и инсталация на софтуерни продукти. С внедряването на програмни продукти и приложен софтуер за финансови анализи и управление на проекти се изграждат работни места с по-висока производителност, създаващи по-висока добавена стойност. Това от една страна е предпоставка за повишаване устойчивия растеж на СмартА Груп и…

Старт на обучението на новонаетите лица

През месец юни 2017 година стартира обучението по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици – английски език” на новонаетите лица. Формата на обучение е дистанционна, за да се даде възможност за максимална гъвкавост и адаптивност на времето на работещите. За да се гарантира качество на обучението, лицата са разпределени в две групи за обучение, като…

Наети лица по проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“

През месец Април 2017 година, ръководството на СмартА Груп ЕООД нае 4 лица на възраст между 30 и 54 г. и 54+ г., над 50% от които са Продължително безработни и неактивни лица. Това допринася за преодоляване на проблемите от ограничения достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица,…

Подписан договор по процедура „Ново работно място 2015“

На 01.02.2017 година, СмартА Груп ЕООД подписа договор BG05M9OP0011.003-02607 за изпълнение на проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура Ново работно място 2015 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е създаване на устойчиви работни места в СмартА…