Придобиване на ключова компетентност на наетите лица

През месец декември 2017 година приключи обучението на наетите лица по английски език. Лицата придобиха сертификат за преминал успешно курс на обучение. Владеенето на чужди езици според експертите от HR агенциите е едно от най-търсените качества за наемане на служители във все по-глобаризиращата се световна икономика. В тази връзка придобиването на ключова компетентност за общуване…