Финансирането на инвестиционните намерения и оперативната дейност на компанията е от решаващо значение за успеха и устойчивото й развитие.

Подпомагаме нашите клиенти за правилния избор на финансираща институция – (банково или дялово финансиране) в зависимост от:

  • етапа на развитие на компанията (стартиращ бизнес или бизнес с история),
  • сектора на опериране на компанията (високотехнологични или ниско и средно технологични производства и услуги)
  • нуждите от финансиране (за придобиване на капиталови активи или за оборотни средства)

Ако има достатъчно обезпечение, дългът дългосрочен или краткосрочен е по-бърз за финансиране.

Ако се очаква съществено нарастване на продажбите, рисковният (дялов) капитал може да е подходящ за осигуряване на необходимия ресурс за растеж и подходяща капиталова база, за да се съобразят с договорите за дълг/собствен капитал, наложени от съществуващите кредитори. Като цяло дяловото финансиране е най-скъпият източник на финансиране, но ако потенциалът е значителен, рисковото финансиране си струва по-високата цена.

Помагаме за избора най-добрите възможности за финансиране. При нужда оказваме съдействие и при комуникацията с финансовите институции.