През месец юли 2017 година приключихме с дейностите по закупуване и инсталация на софтуерни продукти.

С внедряването на програмни продукти и приложен софтуер за финансови анализи и управление на проекти се изграждат работни места с по-висока производителност, създаващи по-висока добавена стойност. Това от една страна е предпоставка за повишаване устойчивия растеж на СмартА Груп и от друга за изграждане на дигитални умения и компетенции в новонаетите лица за успешна интеграция на пазара на труда.

Въвеждането и използването на новите технологии и иновациите в рамките на работния процес е пътят към постигане на по-висока ефективност и конкурентоспособност на компанията и повишаване квалификацията на работната сила.

Това е предпоставка за създаване на работни места, за които е необходима по-голяма динамичност и по-високи отговорности от служителите.

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд