През месец юни 2017 година стартира обучението по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици – английски език” на новонаетите лица.

Формата на обучение е дистанционна, за да се даде възможност за максимална гъвкавост и адаптивност на времето на работещите.

За да се гарантира качество на обучението, лицата са разпределени в две групи за обучение, като се взети предвид индивидуалните резултати на обучаемите от попълнените входящи тестове за определяне на първоначалното ниво. Две от лицата стартират ниво А1 и две лица стартират от ниво В1.

Владеенето на чужди езици е един от основните определящи фактори за обучение и професионална мобилност, както  на вътрешния, така и на международния пазар за труда. Бедните езикови умения на търсещите работа са сериозна пречка за реализиране на професионални възможности в чужбина и в предприятия или организации  действащи на международно ниво.

В допълнение, дейността ще допринесе и за развитието на положителна нагласа за учене през целия живот, за придобиване на нови знания и умения и постигане на по-висока професионална реализация.

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд