След период на продължителна безработица (над 2 години) назначеният в СмартА Груп, Мениджър проекти, придоби увереност в увеличаване шансовете си на пазара на труда чрез придобиване на ключова компетентност по английски език и придобиване на знания и умения с вътрешно фирмено обучение във високотехнологична среда.

В края на месец Септември 2017 година, след успешно приключване на обучението си по английски език ниво В1 и ниво В2,  Мениджър проекти, започна работа в пристижна юридическа кантора.

Осигуреното качество и добри условия на труд в СмартА Груп подпомагат процеса на интеграция на безработни и неактивни лица на трудовия пазар и постигат дългосрочни ефекти върху пригодността им за участие и реално включване в заетост.

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд