Наети лица по проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“

През месец Април 2017 година, ръководството на СмартА Груп ЕООД нае 4 лица на възраст между 30 и 54 г. и 54+ г., над 50% от които са Продължително безработни и неактивни лица. Това допринася за преодоляване на проблемите от ограничения достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица,…