През месец Април 2017 година, ръководството на СмартА Груп ЕООД нае 4 лица на възраст между 30 и 54 г. и 54+ г., над 50% от които са Продължително безработни и неактивни лица.

Това допринася за преодоляване на проблемите от ограничения достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда.

Осигурени са високо качество и добри условия на труд, чрез оборудване на две допълнителни работни места, за подпомогане процеса на интеграция на безработни и неактивни лица на трудовия пазар и постигане дългосрочни ефекти върху пригодността на целевата група за участие и реално включване в заетост.