Подписан договор по процедура „Ново работно място 2015“

На 01.02.2017 година, СмартА Груп ЕООД подписа договор BG05M9OP0011.003-02607 за изпълнение на проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура Ново работно място 2015 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е създаване на устойчиви работни места в СмартА…