На 01.02.2017 година, СмартА Груп ЕООД подписа договор BG05M9OP0011.003-02607 за изпълнение на проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура Ново работно място 2015

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е създаване на устойчиви работни места в СмартА Груп чрез включване в заетост на безработни и неактивни лица.

Изпълнението на дейностите по проекта ще даде възможност да се подобри качеството на работната сила и ще създаде конкурентоспособност на уязвимите групи на пазара на труда

СмартА Груп ще продължи да осигурява заетост на минимум 50% от участниците след приключване на настоящия проект, което ще допринесе за постигането на устойчив растеж и намаляване на безработицата.