Успешно приключване на проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“

На 1 Април 2018 година успешно приключи проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С успешното изпълнение на дейностите по проекта СмартА Груп ЕООД  постигна поставените цели за осигуряване предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.…