На 1 Април 2018 година успешно приключи проекта Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта СмартА Груп ЕООД  постигна поставените цели за осигуряване предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Подобрена бе организацията и условията на труд в компанията, комбинирана с улеснен достъп до форми на учене през целия живот.

Ракрити бяха 4 нови работни места, на които последователно бяха назначени 5 дългосрочно безработни и неактивни лица (трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда). 4 от лицата на възраст между 30 и 54 г и едно на възраст  54+ години.

Осигурени бяха условия и възможности за трудова заетост на наетите лица на длъжностите: Мениджър проекти; Инвестиционен анализатор; Анализатор проучване на пазари и Експерт маркетинг, чрез обезпечаване с необходимото обзавеждане, оборудване и приложен софтуер.

Осигурена бе възможност новонаетите лица да придобият и повишат ключова компетентност за общуване на английски език. Четири лица преминаха успешно курсове за обучение по английски език. Две лица  получиха сертификати за ниво А1,А2 и В1; едно лице получи сертфикат за ниво В1 и В2 и едно лице получи сертификат за ниво В1,В2 и С1.

Осигуряването на високо качество и добри условия на труд, развитието на знания и умения по общуване на английски език удължава активната и пълноценна трудова дейност на наетите лица и повишава пригодността, конкурентноспособността и адаптивността им спрямо актуалните пазарни потребности.

Две от лицата след трудова заетост в СмартА Груп и успешно преминал курс на обучение по английски език, продължават своето кариерно развитие в други организации.

Две от лицата Мениджър проекти и Анализатор проучване на пазари продължават своята  трудова заетост в СмартА Груп, след приключване на проекта.

Едно от лицата Експерт маркетинг след приключване на трудовия си договор през месец април 2018, планира да стартира собствен бизнес на база на придобитите умения и опит в компанията.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––

Проект „Перспективи за професионална реализация и заетост“№ BG05M9OP001-1.003-2607-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд